Podmínky služby

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) oznámilo, že není přesně známo, jaké časové období může koronavirus SARS-CoV-2 přežít na površích, ale odhaduje se, že by mohl v životním prostředí přežít několik dní. Tento odhad je založen na asociaci s dobou přežití jiných virů v rodině koronavirů, které jsou označovány jako epidemie, jako jsou SARS-COV a MERS-COV, které přežívají na různých površích v průměru více než 48 hodin při teplotě okolí 20 stupňů Celsia.
Podle doporučení zdravotnických úřadů se eliminací bakterií, špíny a nečistot na površích snižuje riziko šíření viru.
Kvůli této hypotéze týkající se přežití nového typu koronaviru na površích a v souladu s doporučeními týkajícími se sociálního chování odpovědného za prevenci šíření koronaviru (COVID-19) vydaného rumunským ministerstvem zdravotnictví, Frisbo e-fulfillment S.A. se rozhodli vyčistit všechny Produkty před vstupem do skladů našich partnerů a před dodáním konečným zákazníkům (jak ve fázi přijetí produktu, tak ve fázi vrácení). Z tohoto důvodu byly po celou dobu existence nouzového stavu všechny podmínky převzetí produktů stanoveny jak ve smlouvě o poskytování služeb - tzv. Smlouvě o plnění -, tak i ve VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH, KTERÉ JSOU INTEGRAČNÍ ČÁSTÍ SMLOUVY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PLNĚNÍ (podmínky, které lze najít na webových stránkách www.frisbo.ro) bude z důvodu epidemiologické bezpečnosti populace kompenzováno šířením koronaviru SARS-CoV-2 na dobu 96 hodin, za účelem čištění veškerého zboží.

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY, KTERÉ JSOU POVAŽOVÁNY ZA INTEGRÁLNÍ ČÁST DOHODY O SLUŽBÁCH PLNĚNÍ

 

ODŮVODNĚNÍ
VZHLEDEM K TOMU, že společnost SC Frisbo Efulfillment SA vyvinula komplexní službu a platformu plnění, která je definována jako služba, při níž provozovatel převezme celý proces plnění objednávek jménem internetového obchodu, od skladování, převzetí objednávky, balení a dodání, používání cloudové systémy správy objednávek, hlášení a sledování;
VZHLEDEM K TOMU, že prodejce chce převést své nepřímé provozní náklady vyplývající z operací, jako je skladování, přijímání objednávek, správa zboží, fakturace, balení a příprava k dodání, na přímé náklady související s počtem splněných objednávek a množstvím zboží na skladě vzhledem k tomu, že prodejce provádí přímé nebo online prodejní aktivity prostřednictvím své vlastní platformy nebo platforem jiných online hráčů;
VZHLEDEM K TOMU, že v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě o plnění služeb (vytvořené a uzavřené mezi společností Frisbo a prodejcem) a v těchto všeobecných podmínkách připojených ke smlouvě o plnění služeb prodejce potvrzuje a je ochoten udělit společnosti SC Frisbo Efulfillment SA právo provozovat služby E-plnění, a to buď přímo, nebo prostřednictvím partnera třetí strany, přičemž společnost Frisbo má právo ukládat Produkty do jiných prostor, než do kterých patří.

NYNÍ TEDY, s ohledem na sliby a vzájemné smlouvy obsažené v tomto dokumentu, a pro další dobré a cenné protiplnění, jejichž přijetí a dostatečnost tímto potvrzuje prodejce a SC Frisbo Efulfillment SA, prodejce potvrzuje, že tyto podmínky plně odráží celou svou vůli a souhlasí s tím, že bude při plnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy o plnění služeb vázán, přičemž se rozumí a souhlasí s tím, že tyto všeobecné podmínky budou nedílnou součástí smlouvy o plnění služeb. Podpisem smlouvy o plnění služeb smluvní strany potvrzují svůj úplný, výslovný a jednoznačný souhlas s těmito obecnými podmínkami týkajícími se smlouvy o plnění služeb.

DEFINICE
Frisbo: SC Frisbo Efulfillment SA, se sídlem na adrese: okres Braşov, město Brašov, ulice 15 Noiembrie, č.p. 38, byt č.1, e-mail: laura.frincu@frisbo.com, registrovaný u Oficiul Registrului Comerţului de pelang Tribunalul Braşov (v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brașově) pod registrační značkou společnosti J8 / 1447/2013, DPH číslo RO32302244, IBAN RO59BRDE080SV20687880800 zahájen BRD Brašov, řádně zastoupeným Bogdanem COLCERIU, který působí jako předseda představenstva;
Prodejce: Právnická osoba nebo jakákoli právnická osoba, která těží z plnění služeb poskytovaných společností Frisbo na základě smlouvy o plnění služeb uzavřené se společností Frisbo;
Smlouva: Právní smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky, jakož i veškeré přílohy a dodatky upravující smluvní vztah mezi společností Frisbo a prodávajícím ohledně plnění služeb poskytovaných společností Frisbo prodejci výměnou za Cenu, udělením přístupu prodejci k těmto službám prostřednictvím softwarové aplikace Frisbo v souladu s podmínkami právní smlouvy a těchto všeobecných podmínek;
Produkty: Produkty prodávané prodejcem prostřednictvím online prodejní platformy používané prodejcem;
Aplikace Frisbo: Softwarová aplikace využívající cloudové systémy správy, prostřednictvím kterých společnost Frisbo uděluje prodejci přístup k plnění služeb, které zahrnují mimo jiné následující operace: skladování produktů vlastněných a prodávaných prodejcem, správa Produktů, přijímání objednávek z online prodejní platformy používané prodejcem, fakturace produktů jménem prodejce, balení a příprava na dodání každé objednávky a plnění objednávek jménem internetového obchodu používaného prodejcem. Má se za to, že aplikace Frisbo zahrnuje jakýkoli plugin / modul vyvinutý společností Frisbo za účelem připojení online obchodů k jejím službám.
Klient: Fyzická osoba nebo jakákoli právnická osoba, která je adresátem objednávky zadané prodejcem v aplikaci Frisbo
Objednávka: Žádost zaslaná prodejcem prostřednictvím aplikace Frisbo týkající se přípravy na dodání produktů prodejce prodávaných ve skladech společnosti Frisbo.
Objednávka skladování: Žádost zaslaná prodejcem společnosti Frisbo (prostřednictvím aplikace Frisbo), přičemž je tato společnost instruována, aby zahájila služby elektronického plnění, spočívající v tom, že prodejce sdělí společnosti Frisbo kódy a označení produktů podléhajících objednávce skladování, množství, datum, adresa a harmonogram dodávek, jakož i jakékoli další dodatečné požadavky / informace požadované společností Frisbo za účelem plnění účelu této dohody.

 

Odst. 1. SKLADOVÁNÍ PRODUKTŮ. OBJEDNÁVKY. POVINNOSTI PRODEJCE A FRISBO
1.1. 1.1. Jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo jakákoli jiná právnická osoba, která si přeje využívat služby plnění Frisbo, může vstoupit do obchodního vztahu se společností Frisbo po podepsání smlouvy o službách plnění a dokončení procesu registrace platformy Frisbo. Pro účely registrace musí fyzická / právnická osoba / právnická společnost vytvořit účet / požádat společnost Frisbo o vytvoření účtu se svým jménem na online platformě Frisbo, vyplnit požadované informace a nahrát dokumenty potřebné k registraci, nahrát Katalog produktů a jejich atributy (mimo jiné včetně typu produktu, velikosti, hmotnosti atd.). Prodejce prohlašuje a zaručuje, že informace a dokumenty poskytnuté společnosti Frisbo během procesu registrace jsou včasné, přesné a úplné.
Prodávající následně zašle společnosti Frisbo objednávku na skladování, která mu dává pokyny k zahájení služeb elektronického plnění pro sebe, s uvedením kódů a označení produktů podléhajících objednávce na skladování, množství, data, adresy a harmonogramu dodání, jakož i jakékoli další dodatečné požadavky / informace požadované společností Frisbo za účelem splnění účelu Smlouvy („Objednávka skladování“).


1.2. Frisbo se zavazuje do 48 (čtyřiceti osmi) pracovních hodin po vydání objednávky skladování potvrdí (písemně e-mailem nebo prostřednictvím platformy Frisbo Online) objednávku skladování a převzetí produktu a místo (kraj, místo, adresa), kde budou Produkty uloženy. Jakákoli objednávka úložiště, která nebude obsahovat informace uvedené v předchozím odstavci, nebude ve stanovené lhůtě potvrzena a může být společností Frisbo odmítnuta nebo částečně přijata. Přijetí tedy musí být klientem sděleno a ohlášeno předem, a to minimálně 2 (dva) pracovní dny.


1.3. Prodávající se zavazuje dodat Produkty související s každou Objednávkou skladu, a to v časovém limitu a v množstvích potvrzených společností Frisbo, v souladu s přijatou Objednávkou skladu, do skladovacího zařízení určeného společností Frisbo v oznámení o přijetí objednávky nebo v odpovědi automaticky generované online platformou Frisbo.
1.4. Smluvní strany se zavazují plnit a rozumět odpovědnosti za plnění následujících povinností týkajících se skladování, manipulace, převzetí a dodání Produktů koncovým zákazníkům a zpracování vrácení od koncových zákazníků následujícím způsobem:


A. Frisbo se tímto zavazuje:
a) zpracovávat Objednávky Produktů jménem Prodejce
b) skladovat produkty prodejce za podmínek stanovených v této smlouvě
c) zpracovávat objednávky prodejce prostřednictvím vlastních cloudových systémů pro správu, registraci, zpracování, hlášení a sledování objednávek.
d) zahájit přijímání objednávek zadaných koncovým zákazníkem a připravit zásilky k dodání do 48 (čtyřicet osm) pracovních hodin po převzetí zboží prodejce, přičemž prodejce bere na vědomí, že k přijetí a umístění produktů je potřebná doba. Tento časový limit společnost Frisbo akceptuje pouze u objednávek do výše 800 produktů (maximálně 50 SKU) za předpokladu, že produkty mají v době převzetí štítky s konkrétními kódy dříve sdělenými v objednávce skladování. Smluvní strany se dohodly, že bude brána v úvahu operace, při které Frisbo nemůže provést standardní převzetí Produktů Prodávajícího kvůli absenci čárových kódů požadovaných Prodávajícím (nebo jakýmkoli jiným typem kódu požadovaným Frisbo) nebo v případě dodatečných množství zaslaných společností Frisbo k inventarizaci (a proto účtována ve výši 10 eurocentů za kus produktu).
e) převzít objednávky a vystavit fakturu jménem prodávajícího (pokud se tak prodejce rozhodl), provádět operace vyzvednutí a zabalení, vystavit letecké nákladní listy (přepravní doklady) a připravit produkty k vyzvednutí zásilky / zásilek kurýrní službou za účelem jejich doručení koncovým zákazníkům. Aby společnost Frisbo mohla provádět fakturační službu jménem prodejce, autorizuje společnost Frisbo a poskytne jí všechny povinné informace uvedené v národních právních předpisech týkajících se procesu fakturace.
f) umožnit prodejci přístup k jeho cloudovému systému hlášení pomocí uživatelského jména a hesla obdrženého po uzavření smlouvy o plnění služeb, což prodejci umožní zobrazit počet objednávek a zásoby. Zásoby se aktualizují minimálně každých 24 hodin.
g) v závislosti na měsíčním objemu přijatých a splněných objednávek společností Frisbo, společnost Frisbo vypočítá a vyfakturuje prodejci cenu služeb elektronického plnění podle ceníku v příloze 1 smlouvy o plnění služeb podepsané stranami, z nichž tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí.
h) pracovat v běžných pracovních dnech od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00 hod. Frisbo připraví na doručení online objednávky prodejce zaregistrované v pracovních dnech do 13:00 před koncem dne. Tento termín společnost Frisbo předpokládá pouze v případě, že jsou kumulativně splněny dvě podmínky: objednávky musí být automaticky převzaty (integrace pluginu nebo API) z cloudového systému hlášení poskytnutého prodejci společností Frisbo a pouze v případě, že Frisbo zajišťuje přepravu těchto produktů ke konečnému zákazníkovi. Objednávky zadávané v sobotu a neděli, jakož i ve svátky, budou zpracovány a předány kurýrovi až na konci prvního pracovního dne následujícího po dni pracovního volna. Tyto podmínky se vztahují na standardní online objednávky do výše 10 produktů označených štítky s čárovými kódy podle objednávky zadané prodejcem v aplikaci Frisbo. U větších objednávek se strany dohodnou a stanoví v dohodě lhůty pro přípravu objednávek. Tyto podmínky se nevztahují na produkty, které nejsou označeny podle objednávky prodejce. Frisbo navíc nebude zpracovávat objednávky během provádění inventarizace produktů prodejce.
Objednávky chybně doručené vinou společnosti Frisbo nebudou považovány za způsobilé k vypořádání prodejcem a společnost Frisbo je nezahrne do faktury. U objednávek doručených na nesprávnou adresu z důvodu chyby společnosti Frisbo nese náklady na vrácení a opětovné zaslání společnost Frisbo.
i) uzavřít pojistnou smlouvu na celou pořizovací hodnotu produktů prodejce prodávaných ve skladech. V tomto případě se „celou pořizovací hodnotou“ rozumí pořizovací hodnota Produktů (faktura slouží jako podpůrný dokument pro případ, že je za pojistnou událost podána žádost o odškodnění). Pokud je hodnota pojistného vyšší než 3% roční hodnoty poskytovaných služeb, může být přebytek účtován prodávajícímu. V případě, že dojde k pojistné události, použije Frisbo obdrženou částku jako náhradu škody k odškodnění (v rozsahu hodnoty pojistné smlouvy) prodávajícího až do výše vzniklé ztráty. „Výšší vzniklou ztrátou“ se rozumí pořizovací hodnota (faktura slouží jako podpůrný dokument pro případ, že je za pojistnou událost podána žádost o odškodnění).
j) přijímat Produkty (Náklady na vykládku a skladování Produktů ponese Frisbo) od Prodávajícího za předpokladu, že bude vždy dodržovat údaje obsažené v potvrzené Objednávce, termínech, harmonogramech vykládky skladů Frisbo, dohodnuté dodávce adresy, množství, druh a kvalita produktů obdržených od prodávajícího, nakládací a paletizační struktura. Náklady na dopravu na místo dodání uvedené společností Frisbo ponese výhradně prodávající.
k) Frisbo tímto prohlašuje a zaručuje, že zásoby zobrazené v aplikaci Frisbo jsou kdykoli v souladu s fyzickými zásobami existujícími v jejích skladech, což představuje účetní hodnotu. Pokud však Prodávající požaduje fyzickou inventuru, provede Frisbo tuto inventuru v termínech, na nichž se strany vzájemně dohodnou. Prodejce bere na vědomí a přijímá, že veškerá takto požadovaná fyzická inventura bude fakturována jako objednávka, aniž by však zohledňovala váhu produktů. Během inventury budou pozastaveny povinnosti společnosti Frisbo týkající se zpracování objednávek a přípravy balíků k dodání. Veškeré nesrovnalosti na skladových zásobách, které lze přičíst společnosti Frisbo, uhradí společnost Frisbo až do pořizovací hodnoty prokázané prodejcem na základě inventarizační zprávy a daňové faktury vystavené prodejcem, a to do 15 kalendářních dnů od vystavení příslušné faktury.
m) Od okamžiku převzetí Produktů od Prodávajícího zajistí společnost Frisbo uchování Produktů a přijme veškerá vhodná opatření, aby zabránila jejich zhoršení / změně / degradaci / zničení / zmizení / ztrátě. Společnost Frisbo se dále zavazuje, že nebude disponovat / hypotékou / zástavou ani jakýmkoli jiným způsobem zatěžovat produkty, na něž se vztahuje smlouva. Frisbo bere na vědomí a souhlasí s tím, že podpisem této smlouvy nezíská žádný titul ani jiná práva týkající se produktů prodejce, pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. Společnost Frisbo však nemůže svým prodejcům zaručit, že se produkty ve skladech přirozeně nezmění, a prodejce chápe, prohlašuje a zaručuje společnosti Frisbo, že nebude moci požadovat žádnou náhradu (jakékoli povahy) za produkty, které byly znehodnoceny přirozeně;
n) Frisbo neprodleně informuje prodávajícího o jakémkoli faktickém nebo formálním narušení jakékoli třetí strany, pokud jde o produkty převzaté od prodávajícího, a přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich zachování a omezení ztrát;

B. Prodávající se tímto zavazuje:
a) dodat společnosti Frisbo objednávku ke skladování nejméně 48 hodin před dodáním nových zásob produktů (jak je uvedeno v objednávce na skladování). V případě nedodržení této lhůty bude prodávající muset zaplatit další poplatek ve výši 30 EUR + DPH / za objednávku. Pro účely související s uskladněním Produktu a přípravou objednávek k dodání Klientům se Prodávající zavazuje, že dá společnosti Frisbo k dispozici všechny materiály potřebné k uložení a přípravě objednávek k dodání. Takové materiály zahrnují, bez omezení (v závislosti na specifikacích požadovaných společností Frisbo), materiály, dokumenty, fotografie, informace, technické vlastnosti a specifikace Produktů atd., Požadované pro dokumentaci a manipulaci s Produkty ve skladu. Materiály budou připraveny ve formátu stanoveném společností Frisbo pro správné a úplné zacházení s Produkty prostřednictvím společnosti Frisbo. Jakýkoli Produkt dodaný se záměrem, aby byl spravován a zpracován společností Frisbo, aniž by Prodejce zpřístupnil potřebný materiál požadovaný společností Frisbo, bude přijat se souhlasem společnosti Frisbo.
b) před odesláním objednávky úložiště a kdykoli dojde ke změnám zaslat informace specifické pro každý produkt / kategorii produktů / model, které společnost Frisbo potřebuje znát pro účely provedené práce a operací, které potřebuje v souvislosti s úložištěm a zacházení s Produkty. Prodejce tedy poskytne nezbytné informace týkající se skladování, manipulace, přepravy pomocí nakládacího zařízení, marketingu a údržby; pokud jde o každou SKU (skladovou jednotku), bude sdělovat objem a hmotnost každému typu produktu, aby společnost Frisbo mohla vystavit fakturu a AWB. Prodejce vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil správné skladování Produktů společností Frisbo;
c) předávat Produkty společnosti Frisbo při dodržení specifikací výrobce platných v době podání Objednávky a také požadavků na bezpečnost, shodu, kvalitu a balení v souladu s platnými rumunskými a evropskými právními předpisy. Frisbo připraví produkty k dodání koncovým klientům stejným způsobem, jakým byly přijaty (v rozsahu, v jakém je to možné s ohledem na specifikace produktu a způsob balení).
d) informovat kurýrní společnosti nebo jiné přepravce o jejich povinnosti načíst balíčky určené k dodání koncovým zákazníkům ve skladech společnosti Frisbo pouze do 17:00, v případě, že je dodávka prováděna na základě dohody uzavřené přímo mezi prodávajícím a kurýrní společností nebo jiným dopravcem.
e) TMěření, manipulaci, nakládku, dopravu a přepravu Produktů na místo dodání uvedené společností Frisbo provede Prodávající na své náklady.
1.5. Za účelem splnění povinností stanovených v oddíle 2.4, Prodávající zaručí, že Produkty zaslané ke skladování splňují následující podmínky:

- Produkty jsou dodávány v obalech schopných zajistit jejich integritu / tuhost během přepravy, manipulace a skladování;
- Pro každou SKU (skladovou jednotku) musí prodávající sdělit objem a hmotnost každého produktu;
- Výrobky jsou dodávány v obalech schopných zajistit jejich integritu / pevnost během přepravy, manipulace a skladování (polystyren, fólie). Produkty budou dodávány v obalech vyhovujících standardům dobrého použití a kvality.


 

 1. 2. PŘEVZETÍ PRODUKTU VE SKLADOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH
  2.1. Přijetí množství produktů podléhajících každé objednávce bude provedeno zástupci společnosti Frisbo v čase a místě dodání uvedeném v potvrzené objednávce skladování, po ověření shody s požadavky uvedenými v objednávce a na případné kvantitativní nesrovnalosti budou být upozorněn prodejce.
  2.2.Vzhledem k tomu, že dodané produkty jsou společností Frisbo přijímány výhradně za účelem jejich skladování a přípravy k dodání koncovým zákazníkům, se strany dohodly, že přijetí, pokud jde o kvalitu produktů, bude provedeno za podmínek stanovených v části 3.1. a bude omezena na zjevné vady obalu (největší obal, ve kterém byly Produkty dodány).
  2.3.Zjevné vady Produktů nebo kvantitativní nedostatky, které nebylo možné zjistit v době přijetí, budou Prodávajícímu včas oznámeny, jakmile budou objeveny.
  2.4. Vlastnické právo k produktům předaným prodejcem společnosti Frisbo zůstává v rukou prodejce. Rizika zničení, zmizení, ztráty nebo náhodné ztráty produktů, na které se vztahuje tato dohoda, přecházejí z prodávajícího na společnost Frisbo v době jejich převzetí společností Frisbo v souladu s ustanoveními dohody uzavřené mezi stranami a mezi části 2.1 nebo kdekoli jinde na základě dohody obou stran.

 

 1. 3. ODMÍTNUTÍ DODÁVKY A VRÁCENÍ PRODUKTŮ VE SKLADOVACÍCH ZAŘÍZENÍCH
  3.1.Po převzetí dodávky nebo ve lhůtě stanovené v bodě 3.3. Může Frisbo zjistit, že:
 2. - Kvalita Produktu a/nebo obalu neodpovídá specifikacím poskytnutým společnosti Frisbo;
  - Kód produktu není totožný s kódem produktu v objednávce prodejce nebo s kódem dohodnutým stranami;
  - Produkty a/nebo obal jsou poškozeny;
  - Byly dodány jiné produkty, než které jsou uvedeny v objednávce schválené společností Frisbo;
  - Produkty nejsou dodávány v množství uvedeném v objednávce schválené společností Frisbo;
  - Produkty nejsou dodávány v čase a / nebo na místě uvedeném v objednávce schválené společností Frisbo;
  - Produkty nejsou v souladu s platnými právními ustanoveními týkajícími se dopravy a marketingu;
  - Produkty byly příslušnými orgány zakázány;
  - Další případy předpokládané v těchto všeobecných podmínkách smlouvy o plnění služeb nebo stanovené rumunskou a evropskou legislativou v platnosti.
  3.2. Pokud společnost Frisbo schválí prodejci jednu nebo více ze situací uvedených v části 4.1., V souvislosti s přijetím množství nebo ve lhůtě stanovené v oddíle 3.3, bude mít Frisbo následující možnosti:
  - odmítnout doručení objednávky a vrátit produkty na náklady prodejce;
  - částečně přijmout Produkty, pokud je dodáno menší množství, než jaké je uvedeno v Objednávce, nebo některé výrobky nejsou v souladu s Objednávkou
  3.3. Ve všech výše uvedených případech bude v případě odmítnutí převzetí Produktů nést náklady na převzetí a přepravu Produktů Prodávající. Společnost Frisbo připraví produkty k vrácení a oznámí prodejci e-mailem nebo jinými komunikačními prostředky dohodnutými stranami, stav zásob produktů, které mají být vráceny, a místo, kde má prodejce vyzvednuté produkty vyzvednout. Prodávající bude mít povinnost zorganizovat přepravu vrácených Produktů na své náklady do jednoho pracovního dne (od přijetí oznámení společnosti Frisbo).
  3.4. Pokud po obdržení oznámení společnosti Frisbo Prodávající odmítne převzít/je opožděný v převzetí vrácených Produktů, bude Frisbo oprávněna Skladovat Produkty na náklady Prodávajícího a veškeré náklady spojené s uskladněním ponese Prodejce.
  3.5.Prodávající dodá Produkty s možností vrácení, což znamená, že Frisbo bude mít možnost vrátit 100% nevyhovujících Produktů, pokud nebudou v souladu s Objednávkou a / nebo Všeobecnými podmínkami a Smlouvou o plnění služeb a/nebo platnou legislativou.
  3.6.Pokud jakýkoli příslušný orgán z jakéhokoli důvodu stanoví omezení týkající se skladování Produktů společností Frisbo, zavazuje se Prodávající přijmout vrácení Produktů, kterých se omezení týká, a to do maximálně 5 (pěti) pracovních dnů od data obdržení oznámení společnosti Frisbo.
  3.7. Pokud je vrácení Produktů zakázáno nebo omezeno zákonem a/nebo Prodávající odmítne převzít Produkty, Frisbo se bude snažit Produkty zničit a veškeré náklady vzniklé v tomto procesu ponese Prodejce. V tomto ohledu zašle Frisbo prodejci oznámení s uvedením označení Produktu, množství a důvodu zničených Produktů, 5 (pět) pracovních dnů před procesem zničení. Náklady vzniklé při zničení produktů budou společnosti Frisbo vráceny do 3 (tří) dnů.
  3.8.Žádné z nákladů uvedených v této části, bez omezení, nenese ani nebude nést Frisbo: náklady vzniklé v souvislosti s balením, dopravou, přepravním pojištěním, cestovními náklady pracovníků doprovázejících Produkty, manipulací mimo skladiště, celními orgány, cly a poplatky, přirážkami, spotřební daní, zničením zboží podléhajícího rychlé zkáze v souladu s platnými právními předpisy (pokud existují), jakákoli situace uvedená v části 4.7 nebo jinde ve smlouvě atd. Pokud se Klient rozhodne uplatnit své právo na odstoupení z dohody na dálku nebo podání žádosti o vrácení Produktů, z jakéhokoli důvodu nenese Frisbo žádnou odpovědnost, odpovědnost za refundaci vrácených Produktů ve lhůtě stanovené pro tento účel v příslušných předpisech, které náleží výhradně prodejci.

 

 1. 4. SHODA VÝROBKŮ. ZÁRUKA
  4.1. Prodávající odpovídá výhradně koncovým zákazníkům za jakýkoli nesoulad produktů zjištěný zákazníky, kteří kupují produkty na prodejních platformách. Záruku za produkty nese výhradní odpovědnost prodejce.
  4.2. Prodávající nese odpovědnost vůči společnosti Frisbo, jakož i vůči jakékoli třetí straně, mimo jiné včetně sdružení spotřebitelů, kontrolních orgánů, úřadů, klientů atd., Za jakékoli činy a/nebo škody, které by jim mohly být způsobeny jako v důsledku nesouladu nebo vad Produktů.
  4.3. Pokud by společnosti Frisbo byly případně uloženy pokuty příslušnými orgány, a to i v důsledku právních kroků zahájených proti prodejci z důvodu nedodržení zákonných ustanovení o uvádění produktů na trh, pokud jde o produkty dodávané do Frisbo za skladování se Prodávající zavazuje nahradit celou škodu a zaplatit pokuty uložené úřady, do 7 (sedmi) dnů od obdržení příslušného oznámení od Frisbo, s výhradou zaplacení pokuty za pozdní platbu ve výši 0,1 % z neuhrazené částky / den zpoždění, do dosažení úplné platby, jakož i na pokrytí ztrát vzniklých společnosti Frisbo v důsledku zablokování její činnosti v důsledku provedených kontrol. Jakákoli pokuta, výdaje (náklady, poplatky za právní zastoupení atd.) Nebo škody, které vzniknou společnosti Frisbo v souvislosti s ukládáním produktů v důsledku činů, které lze přičíst prodejci, uhradí prodejce společnosti Frisbo nebo Frisbo, budou odškodněny Prodávající, do 7 kalendářních dnů od obdržení oznámení společnosti Frisbo, s výhradou zaplacení pokuty za pozdní platbu ve výši 0,1% z neuhrazené částky / den zpoždění, až do jejího úplného zaplacení. V tomto ohledu společnost Frisbo co nejdříve zašle prodejci kopie podpůrných dokumentů, jako jsou: zprávy připravené kontrolními institucemi / orgány, žádosti podané proti Frisbo versus klienty / jiné kontrolní instituce / orgány, soudní příkazy a další listiny / dokumenty podporující žádosti podané společností Frisbo. Toto ustanovení platí také v případě, že je společnost Frisbo (v příslušných případech) sankcionována příslušnými orgány, a to i v důsledku právních kroků, za to, že prodávající nedodrží právní ustanovení týkající se daňového zákoníku nebo daňového řádu v v případě, že prodejce poskytne chybné a / nebo neúplné informace týkající se vystavení daňových dokladů doprovázejících produkty společností Frisbo jménem prodejce.
  4.4.Prodávající se zavazuje zajistit, aby Produkty dodané za účelem jejich skladování a následného dodání koncovým zákazníkům byly v odpovídajícím stavu a mohly být dodány koncovým zákazníkům. Přijetí Produktu společností Frisbo, aniž by vzneslo námitky ohledně množství nebo kvality, nezbavuje Prodávajícího odpovědnosti za jakékoli vady produktu zjištěné koncovými zákazníky, s výjimkou jeho vlastní viny. Koncový zákazník má právo podat stížnost týkající se kvantitativních nebo kvalitativních odchylek a vad Produktů způsobených jakýmkoli druhem poruch.
  4.5.V případě, že v důsledku zavinění společnosti Frisbo budou produkty dodané koncovému zákazníkovi odmítnuty koncovým zákazníkem z důvodu výlučné viny společnosti Frisbo, ponese náklady na vrácení Frisbo.
  4.6.Prodejce dále poskytne společnosti Frisbo zprávy a písemné informace o platných právních předpisech týkajících se skladování a / nebo manipulace s Produktem a přesný způsob vydávání fiskálních dokumentů doprovázejících produkty jménem prodejce. Frisbo bude osvobozen od jakékoli odpovědnosti, pokud dojde k poškození / znehodnocení nebo zničení Produktů v důsledku neposkytnutí těchto informací prodejci společnosti Frisbo nebo v důsledku jakýchkoli chyb obsažených ve fiskálních fakturách vystavených za a jménem prodejce.
  4.7.„V případě, že po ukončení smlouvy bude muset prodejce vyzvednout výrobky ze skladovacích prostor, které poskytuje společnost Frisbo, sdělí termín jejich přípravy k vyzvednutí společnost Fribo.“

 

5 REKLAMAČNÍ ŘÁD
5.1. V případě, že koncoví zákazníci vrátí neotevřené balíčky, převezme je společnost Frisbo, která poté bude postupovat následovně:

 • zkontrolovat balíčky, abyste zjistili možné poškození způsobené během přepravy, které nevyžaduje zvláštní znalosti,
 • vystavit dobropis jménem prodávajícího, pokud o to prodejce požádá,
 • otevírat balíčky, prohlédnout si Výrobky a znovu je zadat do počátečního nebo zpětného skladu, v závislosti na rozhodnutí prodejce po upozornění na škody.

5.2. V případě, že koncoví zákazníci vrátí otevřené balíčky, převezme je společnost Frisbo, která poté bude postupovat následovně:

 • zkontrolovat nahlášený problém (pokud existuje), pokud taková kontrola nevyžaduje zvláštní znalosti;
 • potvrdit nebo nahlásit problém prodejci na úrovni doporučení, aniž by však převzal odpovědnost za jakékoli chybné posouzení;
 • zkontrolovat Produkt a zjistit, zda byl použit nebo ne, pro účely poradenství;
 • vydat prodejci vyjádření k opotřebení po kontrole pro účely poradenství;
 • vystavit dobropis jménem prodávajícího, pokud o to prodejce požádá;
 • v závislosti na rozhodnutí Prodávajícího znovu zadá Výrobky skladem, případně vrácené zásoby a na požádání zašlete Prodávajícímu veškeré vrácené položky
5.3. Společnost Frisbo zkontroluje nahlášené problémy (pokud existují) a potenciální použití Produktů do 48 hodin od obdržení vrácených Produktů za předpokladu, že taková kontrola nevyžaduje specifické znalosti a je viditelné opotřebení.
5.4. Prodejce může za účelem kontroly vrácených produktů požádat o přístup do skladu společnosti Frisbo. V každé situaci, kdy prodejce požaduje, aby společnost Frisbo dodala produkty do svých vlastních prostor, nese náklady na dopravu prodejce. 1. 6. ZASTOUPENÍ PRODEJCE
  6.1. Prodávající tímto prohlašuje a zaručuje následující:
  a. Prodává - a svěřuje společnosti Frisbo pro skladování - pouze bezpečné Produkty, které splňují stanovené požadavky nebo podmínky stanovené platnou legislativou;
  b. Neprodává nebezpečné výrobky ani výrobky, které mají nevyhovující bezpečnostní parametry, což může poškodit nebo ohrozit život, zdraví a / nebo bezpečnost zaměstnanců společnosti Frisbo, kteří s Produkty pracují a manipulují;
  c. Balení Produktu zajišťuje integritu a ochranu jejich kvality a je v souladu s právními ustanoveními týkajícími se ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a bezpečnosti zaměstnanců společnosti Frisbo, kteří s produkty pracují a manipulují;
  d. Prodejce se tímto zavazuje, že se zdrží jakýchkoli jednání a/nebo činů, které jsou považovány/představují nebo by mohly být považovány / mohou představovat nezákonné činnosti nebo praktiky, které s sebou nesou nebo by mohly mít za následek pokuty vůči společnosti Frisbo. Prodejce tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že jakékoli takové nezákonné praktiky (bez ohledu na jejich povahu) společnost Frisbo plně osvobozují a prodejce za tyto praktiky přebírá plnou dědickou odpovědnost. Aby se předešlo pochybnostem, prodávající tímto souhlasí, že zaplatí v plné výši a bez práva na námitky nebo uplatnění výhod plynoucích z rozdělení nebo diskuse jakékoli pokuty nebo peněžité sankce uložené společnosti Frisbo jakýmkoli vnitrostátním nebo komunitárním orgánem za spáchání jakýchkoli praktik, které jsou v rozporu se zákonem, zvyky a/nebo morálkou.
  e. Prodávající zaručuje dodání produktů koncovým zákazníkům prostřednictvím společnosti Frisbo a / nebo jakékoli třetí strany v souladu se všemi příslušnými předpisy a zejména s právními ustanoveními týkajícími se výroby, pohybu a marketingu produktů, včetně ustanovení o produktu označování a ochrana spotřebitele.
  f. Prodávající chápe, že nese odpovědnost jak vůči zákazníkům, tak vůči třetím stranám (v závislosti na konkrétním případě) v záležitostech týkajících se kvality a shody produktů, včetně povinnosti týkající se záruky na produkty dodávané společností Frisbo jeho jménem.
  g. Prodejce nese plnou odpovědnost za kvalitu poskytovaných a zobrazovaných informací o každém Produktu v případě nesrovnalostí mezi fyzickým Produktem a prezentovanými a zobrazenými informacemi, přičemž za tyto nesrovnalosti nese výhradní odpovědnost a zavazuje se plně uhradit veškeré škody způsobené Zákazník, třetí strany a Frisbo. Prodejce dále chápe, že nese odpovědnost (a bude odpovědný výhradně jakémukoli státnímu orgánu) za kvalitu finančních a / nebo fiskálních informací poskytovaných společnosti Frisbo za účelem vystavení fiskálních dokumentů týkajících se produktů jménem prodejce. V případě jakéhokoli nesouladu, protiprávnosti, chyby atd. týkajících se daňových dokumentů vydaných společností Frisbo jménem prodávajícího, je za tyto chyby odpovědný výhradně on, přičemž nese odpovědnost za úplné odškodnění způsobené škodě. Zákazník, třetí strany a společnost Frisbo a platba jakýchkoli pokut / pokut za zpoždění / nákladů na vymáhání práva / poplatků za právní zastoupení atd. V souladu s ustanoveními oddílu 4.3 nebo jakýmkoli ustanovením v dohodě a / nebo obecnými podmínkami nebo jakýmikoli normativní akt.
  h. Prodejce se zavazuje, že nebude platformu Frisbo zneužívat a nebude se snažit získat přístup k údajům a informacím o jiných prodejcích, které nejsou veřejné nebo přístupné široké veřejnosti;
  I. Prodávající se zavazuje nepoužívat automatizované aplikace k získání neoprávněného přístupu k platformě Frisbo za účelem automatického načítání informací, což ovlivňuje funkčnost, přirozený provoz a statistiky.
  J. Produkty jsou odesílány k uskladnění v souladu s vnitrostátními právními předpisy státu, ve kterém jsou produkty uváděny na trh, a evropskými zákony, jakož i jakýmikoli dalšími právními ustanoveními týkajícími se kvality produktů, balení, štítků, označení, shody, testování, certifikace, seznam složek, předvídatelná rizika, návod k použití, zacházení, skladování nebo uchovávání, kontraindikace, další poznámky skupin produktů, při dodržení právních předpisů o právech spotřebitele a jakýchkoli dalších normativních aktů, norem, pravidel, rozhodnutí atd.; Prodávající se zavazuje předat veškeré dokumenty týkající se kvality Produktů v době dodání do Frisbo, včetně Prohlášení o shodě pro dodané Produkty;
  6.2. Každá strana prohlašuje a zaručuje druhé straně, že: (i) je to oficiálně založená a registrovaná společnost, platně existující podle zákonů její země založení; (ii) má zajištěna veškerá nezbytná interní schválení a má zákonné právo a plnou moc a oprávnění uzavírat a uzavírat dohodu o službách plnění, a tedy dodržovat tyto všeobecné podmínky; (iii) plnění a dodržování povinností vyplývajících ze smlouvy o plnění služeb a těchto všeobecných podmínek, které se na tuto smlouvu vztahují, a jakýchkoli dalších dokumentů, které budou připraveny v souladu se smlouvou a všeobecnými podmínkami, nebudou mít za následek žádné porušení platného práva, společenské smlouvy nebo jakékoli jiné dohody, ujednání nebo smlouvy, jichž je smluvní stranou nebo jimi je vázáno; a (iv) má zákonné právo a plné oprávnění podle svých stanov a organizace, jakož i konečných a závazných oprávnění, která má, vykonávat každou z činností, které je třeba provádět v souladu s těmito Všeobecnými podmínkami.
  6.3. Prodejce tímto prohlašuje a zaručuje, že má zákonné oprávnění nakládat s Produkty, na které se vztahuje tato Smlouva, a že si zajistil a bude udržovat v platnosti všechny potřebné licence nebo oprávnění, které připravil / získal a bude udržovat v platnosti všechny dokumenty vyžadované v tomto ohledu zákonem (případně i od výrobce Produktů), při dodržení požadavků týkajících se obsahu, formátu a časových limitů stanovených zákonem, s výhradou sankcí stanovených v jakémkoli příslušném normativním aktu, smlouva o plnění služeb a / nebo tyto všeobecné podmínky.
  6.4. Prodávající prohlašuje a zaručuje, že produkty budou uváděny na trh a dodávány v souladu se všemi příslušnými předpisy a zejména s právními ustanoveními týkajícími se výroby, pohybu a uvádění nepotravinářských výrobků a potravin na trh, včetně ustanovení týkajících se spotřebitelské ochrany, elektronických obchodů a dohody na dálku.
  6.5. Frisbo prohlašuje, že je vlastníkem aplikace Frisbo, a po přijetí těchto všeobecných obchodních podmínek prodejcem a uzavření smlouvy o plnění služeb Frisbo zpřístupní prodejci úložný prostor prodávajícího na této platformě, kde bude uchovávat její produkty.
  6.6. Prodejce bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Frisbo bude mít možnost poskytovat stejné služby prostřednictvím platformy Frisbo svým přímým konkurentům nebo poskytovat stejné služby právnickým osobám, které prodávají produkty, které jsou identické nebo podobné produktům prodejce nebo jiným druhům či produktům.

 

 1. 7. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ
  7.1. Prodejce tímto prohlašuje a zaručuje, že vlastní práva duševního vlastnictví požadovaná pro marketing produktů, přebírá plnou odpovědnost za propagaci a marketing produktů a nese výhradní odpovědnost v případě nároků zahrnujících domnělé porušení jakýchkoli práv duševního vlastnictví, nebo jakékoli jiné právo třetí strany související s Produkty.
  7.2. Prodejce bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho přístup k aplikaci Frisbo v žádném případě nepředstavuje převod vlastnického práva k nim, ani jejich zdrojových kódů, ani žádná související práva spojená s těmito nástroji IT. Všechna práva duševního vlastnictví s nimi spojená a veškeré následné změny a / nebo aktualizace těchto nástrojů, včetně vývoje souvisejícího s aplikacemi, a od jejich vytvoření veškerá práva duševního vlastnictví odvozená od jakéhokoli díla, zařízení nebo vynálezu vytvořeného / vyvinutého společností Frisbo přes tyto IT nástroje jsou a zůstanou výlučným vlastnictvím společnosti Frisbo. Frisbo uděluje prodejci nevýhradní právo a licenci k používání těchto IT nástrojů po dobu platnosti smlouvy. Kromě toho veškerá technologie a know-how zabudované do služeb společnosti Frisbo, ať už patentované nebo ne, zůstanou výlučným vlastnictvím společnosti Frisbo.
  7.3. V případě, že Frisbo obdrží od třetí strany / jiného prodejce reklamaci nebo oznámení týkající se údajného porušení práv duševního vlastnictví prodejcem, je společnost Frisbo oprávněna blokovat uložené produkty až do vyjasnění situace uvedené v reklamaci nebo oznámení, a nenese odpovědnost za žádné škody ani nezasloužené příjmy. Dokud nebude situace vyjasněna, zavazuje se Prodávající nepodniknout žádné kroky ve vztahu k Produktům, na které se vztahuje reklamace nebo oznámení.

 

 1. 8. DŮVĚRNOST A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Důvěrnost:
  8.1.1. Smluvní strany se zavazují nezveřejňovat, jak po dobu platnosti této smlouvy, tak po skončení platnosti této dohody, žádné privilegované nebo důvěrné informace (např.: veškeré hmotné nebo nehmotné, profesionální, obchodní, technické, finanční nebo jiné typy vytvořených, vyvinutých, obdržených, shromážděných nebo použitých dat v průběhu nebo v souvislosti s činnostmi prováděnými stranami, mimo jiné včetně informací týkajících se totožnosti přidružených společností, obchodních partnerů, konzultantů, zaměstnanců stran, včetně, ale nikoli nejen obchodní podmínky, obchodní metody, podnikové plány, systémy řízení, finance, krystalizace nových obchodních příležitostí nebo výzkumné a vývojové projekty realizované stranami nebo jejich obchodními partnery nebo přidruženými společnostmi, náklady, smluvní podmínky, průzkumy trhu, vlastněné nebo použitá práva duševního vlastnictví, IT infrastruktura, propagační politika, návrhy na rozvoj a rozšíření činnosti EU strany nebo jakékoli jiné aspekty související s propagací nebo prodejem jakýchkoli minulých, současných nebo budoucích Produktů nebo Služeb Stran nebo jejich přidružených společností nebo obchodních partnerů, mimo jiné včetně informací a plánů o prodeji, tržních podílech a statistikách cen, marketingu plány, zprávy z průzkumu trhu, prodejní techniky, ceníky, nákupní ceny, struktura prodeje a slev, propagační a reklamní materiály, jména, adresy, telefonní čísla a kontaktní jména skutečných a potenciálních klientů a skutečných a potenciálních dodavatelů smluvních stran nebo jejich přidružené společnosti nebo obchodní partneři, povaha jejich činnosti, obchodní vzorce, procesy, vynálezy, výkresy, know-how, objevy a technické informace o designu, výrobě a dodávkách / poskytování jakýchkoli minulých, současných nebo budoucích produktů nebo služeb smluvních stran nebo jejich přidružené společnosti nebo obchodní partneři) v tom smyslu, že se Strany zavazují:
  a. zachovávat přísnou důvěrnost a nezveřejňovat ani nedovolit nikomu zpřístupňovat žádné důvěrné informace;
  b. nepoužívat žádné důvěrné informace, s výjimkou plnění svých povinností vyplývajících z této dohody a k žádnému jinému účelu a nedovolí použití jakýchkoli důvěrných informací žádnou třetí stranou jinak, než s písemným souhlasem ostatních stran.
  8.1.2. V případě porušení doložky o zachování důvěrnosti je strana poskytující informace povinna zaplatit náhradu škody, aby pokryla újmu způsobenou druhé straně.
  8.1.3. Výše uvedená ustanovení se nepoužijí, pokud a v rozsahu, v jakém se zveřejnění týká informací, u nichž se smluvní strany písemně dohodly, že nejde o důvěrné a / nebo důvěrné informace, které je strana povinna zveřejnit v souladu s příslušnými právními předpisy nebo předpisy a/nebo na základě příkazu vydaného příslušným orgánem; pokud by tomu tak bylo, jakmile obdrží žádost o zpřístupnění, informující strana informuje druhou stranu a vynaloží veškeré přiměřené úsilí na spolupráci s druhou stranou při činnostech, které může druhá strana považovat za vhodné v zájmu ochrany svých zájmů. V každém případě bude zveřejnění přísně odkazovat na tu část důvěrných informací, které mají být zpřístupněny, a strany se dohodnou na datu a obsahu zpřístupnění a zajistí, aby osoby, kterým jsou informace zpřístupněny, věděly o jejich důvěrnou povahu a nadále ji respektovat;
  Zpracování osobních údajů:
  8.2.1 Zpracování osobních údajů společností Frisbo (jednající jako zpracovatel ve vztahu s prodávajícím, v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) jménem a na účet prodávajícího (jednající jako správce v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) údaje) budou prováděny v souladu s ustanoveními vyhrazené kapitoly všeobecných podmínek.

 

 1. 9. OZNÁMENÍ
  9.1. Veškerá sdělení, oznámení nebo upozornění zaslané jednou ze stran druhé straně jsou platné, pouze pokud jsou přenášeny alespoň jedním z následujících způsobů: (i) osobní doručení, (ii) doručení kurýrem, (iii) e-mail nebo (iv) doporučený dopis s potvrzením o přijetí na příslušné adresy stran, které jsou uvedeny v bodech odůvodnění smlouvy o plnění služeb.
  9.2. Pokud je zasláno e-mailem, bude se oznámení považovat za přijaté, pokud server příjemce nevygeneroval žádnou chybu nebo zprávu „mimo kancelář“ a / nebo pokud existuje potvrzovací zpráva, ve stejný den, pokud oznámení bylo odesláno v pracovní dny mezi 09:00 a 17:00 hod. nebo následující pracovní den, pokud bylo oznámení odesláno mimo tyto hodiny.
  9.3. V případě, že se poštovní adresa a / nebo e-mailová adresa uvedená stranami pro výměnu sdělení, oznámení nebo oznámení změní, jakož i v případě změn týkajících se kontaktních osob / zástupců jmenovaných pro plnění této dohody, příslušná strana neprodleně písemně informujte ostatní smluvní strany. Smluvní strany se navíc zavazují, že se budou vzájemně písemně informovat, jakmile nastane některá z následujících událostí: změna identifikačních údajů společnosti, zahájení likvidace, likvidace, úpadek, soudní nebo dobrovolná reorganizace a / nebo úpadkové řízení jednou nebo proti jedné ze stran.

  10. ROZHODNÉ PRÁVO. SPORY
  10.1. Tyto Všeobecné podmínky a Smlouva o poskytování služeb se budou řídit a vykládat v souladu s rumunskými zákony. Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby urovnaly smírně jakýkoli spor vyplývající z těchto Všeobecných podmínek nebo v souvislosti s nimi, které jsou nedílnou součástí dohody o plnění služeb uzavřené stranami. V případě, že nedojde k smírnému urovnání, bude spor postoupen příslušným soudům v místě, kde má společnost Frisbo sídlo.

  11. RŮZNÉ
  11.1. Tyto všeobecné podmínky (včetně všech jejich příloh), jakož i dohoda o plnění služeb uzavřená mezi stranami (včetně všech jejich příloh), představují úplnou dohodu stran týkající se předmětu plnění služeb a nahrazují a ruší všechny předchozí dohody, prohlášení a ujednání smluvních stran týkající se předmětu v nich uvažovaného.
  11.2. Veškeré změny nebo úpravy Všeobecných podmínek budou provedeny písemně, v elektronické podobě, v souladu s ustanoveními tohoto článku. Frisbo si vyhrazuje právo kdykoli upravit jakékoli ustanovení obsažené ve Všeobecných podmínkách vztahujících se k dohodě o plnění služeb (včetně všech jejích příloh). Prodávající bude o změnách informován nejméně 5 (pět) kalendářních dnů před tím, než nabude účinnosti. Pokud Prodávající nesouhlasí s navrhovanými změnami, bude mít příležitost jednostranně ukončit dohodu o službách plnění a implicitně Všeobecné podmínky, jak je uvedeno v kapitole 9 Smlouvy „Ukončení smlouvy“. Pokud Prodávající ve výše uvedené lhůtě Všeobecné obchodní podmínky neukončí, má se za to, že změny přijal po uplynutí této lhůty. Aktualizované verze kteréhokoli z dokumentů, které tvoří nedílnou součást Všeobecných podmínek, mají přednost.
  11.3. Smluvní strany se tímto dohodly, že nebudou činit žádná tisková prohlášení a / nebo jiná veřejná prohlášení (včetně v online prostředí), která by mohla poškodit obraz druhé strany, a to pod trestem žalování za náhradu škody.
  12. Zpracování dat
  Tato kapitola stanoví konkrétní pravidla týkající se zpracování osobních údajů prodejcem, který působí jako správce, prostřednictvím společnosti SC Frisbo Efulfillment SRL, jednající jako zpracovatel, v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob s ohledem na zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, jakož i veškeré následné státní právní předpisy o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).
  12.1. Pokud jde o zpracování osobních údajů, jedná Frisbo jako zpracovatel ve vztahu k prodávajícímu v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volný pohyb těchto údajů a osobní údaje zpracovává jménem a na účet prodávajícího (jedná jako správce v souladu s nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů).
  Je to Správce, kdo stanoví účely a omezení zpracování osobních údajů podle této smlouvy a případně prostředky, kterými jsou tyto údaje zpracovávány, a další podrobnosti zpracování, v závislosti na konkrétnosti zamýšleného zpracování. Zpracování osobních údajů bude probíhat v souladu s ustanoveními této kapitoly. Osobní údaje budou zpracovány pouze na žádost a v mezích stanovených v pokynu zaslaném písemně nebo v elektronické podobě prodejcem (jednajícím jako správce) v mezích stanovených ve smlouvě, všeobecných podmínkách platných pro s touto kapitolou, a to i pokud jde o předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Pokud povinnost převodu nese Správce, tj. Frisbo, podle ustanovení právních předpisů EU nebo Rumunska („Platné právo“), aniž by byl takový pokyn vyžadován, Zpracovatel to oznámí Správci před zpracováním nebo nejpozději před provedením převodu, pokud to vyžaduje zákon během zpracování, pokud není zveřejnění zakázáno podle některých zákonných ustanovení veřejného zájmu.
  Frisbo jako zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje pouze v mezích a v nezbytných případech ke splnění účelu zpracování stanoveného v příslušné kapitole a nebude je zpracovávat pro jiné účely nebo způsobem, který je není stanoveno v pokynech prodejce, nebo je v rozporu s ustanoveními smlouvy nebo rozhodného práva.
  Pokud jde o zpracování osobních údajů, bude společnost Frisbo zachovávat důvěrnost údajů, zejména pokud jde o veškeré informace odvozené z výsledků zpracování, s výjimkou zveřejnění po získání písemného souhlasu prodávajícího.
  V souladu s platnými právními předpisy as přihlédnutím k nejnovějšímu stavu a riziku různé úrovně pravděpodobnosti a závažnosti práv a svobod fyzických osob by při posuzování přiměřené úrovně ochrany měla být věnována zvláštní pozornost rizika spojená se zpracováním: - neúmyslné nebo nezákonné zničení, ztráta, změna, neoprávněné vyzrazení nebo neoprávněný přístup k těmto osobním údajům. Správce zejména provede ve své vlastní společnosti technická a organizační opatření dohodnutá v příslušném harmonogramu.
  V případě, že je proti Správci vznesen nárok v souvislosti s účely a omezeními zpracování osobních údajů prováděného podle této Smlouvy Zpracovatelem pro Správce, z důvodu ztráty nebo škody způsobené zpracovatelskými činnostmi, které porušují údaje Předpisy o ochraně osobních údajů Subjektem údajů nesmí Správce za žádných okolností následně podat žalobu proti Zpracovateli za účelem vymáhání částky kompenzace odpovídající limitům odpovědnosti dohodnutým Stranami.
  Prodejce odškodní Zpracovatele, tj. společnost Frisbo, v plné výši a za jakékoli přímé či nepřímé materiální nebo morální škody, včetně nákladů na řízení a poplatků Zpracovatele nebo sankcí uložených jakýmkoli příslušným orgánem, v důsledku nedbalosti, neplnění nebo neadekvátní nebo opožděné splnění jakýchkoli povinností stanovených v této dohodě nebo v příslušných právních předpisech nebo z nich vyplývajících. Prodejce odškodní a zajistí, aby Zpracovatel, tj. Frisbo, byl chráněn před veškerými škodami na jeho pověsti nebo pověsti, ztrátou zisků nebo nezaslouženými příjmy, které mohou vyplynout z porušení Smlouvy nebo ustanovení příslušných právních předpisů v souvislosti plnění této dohody.
  12.2. Podmínky
  Pojmy, jak jsou použity v této kapitole, budou vykládány v souladu s GDPR a případně budou mít definice uvedené v oddíle 4 GDPR.
  12.3. Účel zpracování
  Účelem zpracování osobních údajů je zpracování osobních údajů zaslaných Správci Zpracovatelem za účelem poskytování služeb stanovených v rámcové smlouvě Frisbo.
  12.4. Shromážděná data
  Osobní údaje zpřístupněné Správcem a zpracovávané podle této smlouvy jsou údaje zadané do následujících polí:

  12.4.1. Údaje související s objednávkou, včetně údajů shromážděných prostřednictvím služby call centra:

 

společnost

 

management

 

datum doručení

 

datum objednávky

 

Referenční číslo objednávky

 

 

 

 

 

Koncový zákazník - dodávka

Ulice, čp.

 

Město

 

Okres

 

Stát

 

Telefon

 

E-mail

Koncový zákazník - fakturace

Ulice, čp.

 

Město

 

Okres

 

Stát

 

Telefon

 

E-mail

 

DIČ / RČ

 

Číslo bankovního účtu

 

 

Popis objednávky

 

Měna

 

 

Pokud jde o objednané produkty, s podrobnostmi zadanými do následujících polí:

 

vyhledávací kód

označení

popis

kategorie položky

podkategorie

balení

DPH

EAN

SKU

Velikost

 

ceník

 

vlastnosti

 

odkazy

 

12.4.2. Dodací údaje

 

Koncový zákazník - dodávka

Ulice, čp.

 

Město

 

Okres

 

Stát

 

Telefon

 

E-mail

 

12.4.3. Fakturační údaje

 

Koncový zákazník - fakturace

Ulice, čp.

 

Město

 

Okres

 

Stát

 

Telefon

 

e-mail

 

DIČ / RČ

 

Číslo bankovního účtu

 

12.5. Kategorie subjektů údajů
Kategorie subjektů údajů jsou koncoví zákazníci prodávajícího, kteří zadají objednávku jakýmkoliv ze způsobů, které správce používá k prodeji.
12.6. Specifické pokyny
Na základě smlouvy a obecných podmínek vztahujících se na dohodu o službách plnění poskytuje prodávající zpracovateli následující konkrétní pokyny:
○ shromažďovat a zpracovávat osobní údaje přijaté od Správce přímo za účelem stanoveným v oddíle 12.8. Jedná se o údaje uvedené v oddíle 12.4.
○ jakýkoli další pokyn zaslaný písemně - v elektronickém formátu nebo v tištěné podobě - prodejcem, který se týká zpracovatelů prováděných na základě smlouvy a není v rozporu s GDPR.
12.7. Doba zpracování
Doba zpracování osobních údajů je stejná jako doba rámcové smlouvy o poskytování služeb.
12.8 Povaha a účel zpracování
Povaha a účel zpracování jsou ty, které stanoví Prodávající na základě smlouvy o plnění služeb, zejména poskytování služeb e-fullfilment společnosti Frisbo.
12.9. Dílčí zpracovatelé
Pokud zpracování údajů prodejce nebo určitých částí zpracování provádí zpracovatel prostřednictvím jiných osob určených jako dílčí zpracovatelé, musí být dodrženy následující zásady:
12.9.1. V této části Prodejce rozumí a souhlasí s autorizací Zpracovatele, tj. společnosti Frisbo, ke zpracování jeho údajů prostřednictvím následujících dílčích zpracovatelů pro následující činnosti:

– pro údaje v sekci 12.4.1.
– TeamShare, Rumunsko - technické zprostředkovatelské služby
– Digital Ocean, USA - hostingové služby. Společnost Digital Ocean je certifikována v rámci programu EU-USA Privacy Shield.
– Optivoice, Rumunsko - služby call centra (exkluzivní pro zákazníky, kteří si tuto službu aktivují)
– pro údaje v sekci 12.4.2.
– Partnerské haly Frisbo (identifikované v závislosti na zákazníkovi), Rumunsko - služby skládající se ze skladování, balení a přípravy na dodání, jakož i provozování vrácení od koncových zákazníků
– Kurýři a přepravci (identifikovaní v závislosti na zákazníkovi), Rumunsko - doručovací služby
– pro údaje v sekci 12.4.3
– Partnerské haly Frisbo (identifikované v závislosti na zákazníkovi), Rumunsko - služby skládající se ze skladování, balení a přípravy na dodání, jakož i provozování vrácení od koncových zákazníků
12.9.2. Pro budoucí dílčí zpracovatele je Zpracovatel, tj. Frisbo, všeobecně oprávněn uzavírat subdodávky s jakýmkoli poskytovatelem v EU, EHP nebo jiné zemi s odpovídající úrovní ochrany uznanou rozhodnutím Evropské komise, které je požadováno pro určité části zpracování údajů podle smlouvy a poskytuje odpovídající úroveň zabezpečení, přinejmenším na úrovni smlouvy a obecných podmínek, které jsou nedílnou součástí smlouvy o plnění služeb. Toto oprávnění zahrnuje povinnost informovat prodejce prostřednictvím zprávy zaslané prostřednictvím účtu na webu společnosti Frisbo nebo e-mailem. Prodejce má možnost vznést námitky do 2 pracovních dnů.
12.10. Práva a povinnosti Prodejce jako Správce
Práva:
– přijímat informace od Zpracovatele nebo ověřovat prostřednictvím pověřeného auditora, zda zpracovatel, tj. společnost Frisbo, má a provádí příslušná technická a organizační opatření, aby zajistil, že zpracování odpovídá požadavkům GDPR; ověření bude provedeno na základě předchozího písemného oznámení zaslaného nejméně 14 pracovních dnů před plánovaným provedením ověření;
– získat podporu od Zpracovatele, tj. společnosti Frisbo, zejména v souvislosti s plněním jeho povinnosti reagovat na žádosti podané subjekty údajů při výkonu jejich práv podle GDPR;
– vznést námitku proti jiným dílčím procesorům podle části 12.9.2;
Povinnosti:
– dodržovat ustanovení GDPR, pokud jde o jeho povinnosti správce, pokud jde o osobní údaje shromážděné nebo zpracované jeho jménem;
– informovat subjekty údajů podle GDPR, a to i pokud jde o informace týkající se zpracování údajů Zpracovatelem podle této Smlouvy;
– nést výlučnou odpovědnost za stanovení právního základu pro zpracování osobních údajů, na které se vztahuje tato dohoda;
– zavést vhodná technická a organizační opatření podle GDPR, včetně zajištění bezpečnosti dat předávaných Zpracovateli;
Prodejce bere na vědomí, že jakmile budou údaje vymazány po dokončení poskytování služeb Zpracovatelem v souladu s povinnostmi stanovenými v GDPR a části 12.11, Data již nelze načíst a je výhradní odpovědností Prodávajícího zajistit, aby vytvořil úplnou kopii těchto údajů.
Ve všech situacích, kdy je prodávající ten, kdo je povinen plnit svou povinnost, jako je informování subjektu údajů o porušení jeho osobních údajů, nemůže být zpracovatel odpovědný za jednání prodávajícího v souvislosti s touto povinností.
12.11. Práva a povinnosti společnosti Frisbo:
Povinnosti:
– neprodleně informovat prodávajícího, pokud je podle názoru zpracovatele pokyn v rozporu s GDPR a / nebo jakýmkoli jiným zákonným ustanovením o zpracování osobních údajů;
– zajistit bezpečnost osobních údajů zpracovávaných jménem prodávajícího v souladu s článkem 32 GDPR a ustanoveními této kapitoly;
– bez zbytečného odkladu informovat prodejce o jakémkoli narušení bezpečnosti osobních údajů prodejce, ke kterému dojde během zpracování prováděného zpracovatelem;
– usnadnit prodejci veškeré informace požadované pro účely případného oznámení příslušnému orgánu o narušení bezpečnosti údajů, aniž by se však nahradil prodejci, pokud jde o jeho povinnost zaslat oznámení;
– pomáhat prodávajícímu při zajišťování dodržování povinností stanovených v bodech 32-36 GDPR;
– pomáhat Správci při zpracování žádostí předložených subjekty údajů nebo předávat Správci jakoukoli žádost obdrženou od subjektů údajů v souvislosti s osobními údaji, které byly Zpracovatelem shromážděny a zpracovány, a to do maximálně 5 kalendářních dnů od přijetí. Tato pomoc neplatí, pokud prodejce již má v technických nástrojích poskytovaných zpracovatelem možnost přímo vyřešit aplikaci subjektu údajů (např.: právo na přístup - kde prodejce již má všechny informace o údajích, které shromažďuje);
– nezveřejňovat osobní údaje a / nebo důvěrné informace, které mohou být osobními údaji, které získali během plnění smlouvy;
– poskytnout školení osobám pověřeným zpracováním osobních údajů o důvěrnosti těchto údajů;
– zajistit, aby zaměstnanci a dílčí zpracovatelé byli vázáni stejnými povinnostmi zachování důvěrnosti;
Práva:
– zpřístupnit určité osobní údaje na žádost orgánu, veřejné instituce nebo soudu s příslušnou jurisdikcí nebo jiné třetí strany oprávněné podle zákona, na základě zákonné povinnosti nebo jiných podmínek stanovených zákonem.
– přijímat dílčí zpracovatele podle ustanovení této kapitoly nebo v případě, že má zajištěný souhlas správce;
– k úhradě nákladů vzniklých při poskytování pomoci Správci v situacích stanovených GDPR, pokud výše těchto nákladů přesahuje měsíční náklady na služby poskytované Zpracovatelem.
– používat anonymizované statistické informace získané v návaznosti na činnosti prováděné na základě smlouvy nebo při běžném podnikání.
– povinnost smazat všechny údaje shromážděné v rámci této smlouvy a v souvislosti s ní jako zpracovateli, a to maximálně 3 až 6 měsíců po ukončení smlouvy. V případě, že subjekt údajů výslovně požaduje vymazání údajů, Zpracovatel vyhoví této žádosti v souladu s výslovnými požadavky stanovenými rozhodným právem.
Zpracovatel nesmí stanovit účely ani prostředky zpracování osobních údajů, přičemž tato odpovědnost spočívá výhradně na Správci.
12.12 Zabezpečení zpracování
12.12.1. Zpracovatel musí zavést odpovídající technická a organizační opatření, aby zajistil vhodná opatření založená na riziku v souladu s osvědčenými postupy v oboru. Při určování vhodné úrovně zabezpečení by měl Zpracovatel, tj. Frisbo, vzít v úvahu současný stav technologického pokroku, náklady na implementaci a povahu, rozsah, kontext a účely zpracování, jakož i riziko kolísání stupně pravděpodobnosti a závažnosti práv a svobod fyzických osob, jakož i rizika spojená se zpracováním, zejména rizika, která mohou vyústit v neúmyslné nebo nezákonné zničení, ztrátu, změnu nebo neoprávněné zveřejnění zaslaných, uložených nebo uložených osobních údajů zpracovávány jiným způsobem nebo neoprávněný přístup k těmto osobním údajům.
Tato opatření jsou soustředěna do politiky vnitřní bezpečnosti, která je k dispozici na vyžádání.
12.12.2. Zpracovatel může dobrovolně a pravidelně zasílat správci souhrny zjištění bezpečnostních auditorů (po vymazání obchodních nebo důvěrných informací), aby prokázal své pokračující aktivity v této oblasti.
12.13. Omezení odpovědnosti
Prodejce tímto souhlasí, že zprostí Zpracovatele, tj. Frisbo, jakékoli odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout z:
– neplnění svých závazků vyplývajících ze smlouvy v důsledku událostí mimo kontrolu Zpracovatele;
– dodržování nebo nedodržování pokynů Správce, kterému předchází oznámení o jeho protiprávnosti;
– nedostatek nebo neplatnost souhlasu subjektů údajů nebo použití nesprávných právních důvodů Správcem;
– porušení smlouvy v důsledku určitých kroků Správce.
12.14. Vymezení odpovědnosti
Prodávající a Zpracovatel, tj. společnost Frisbo, tímto vymezují své povinnosti týkající se zajištění ochrany osobních údajů (např. Důvěrnost nebo bezpečnost zpracování) v závislosti na přístupu a skutečné kontrole nad údaji, a to jak ze smluvního, tak z technického hlediska pohledu.13. Závěrečná ustanovení.
Prodávající bere na vědomí, že vzal na vědomí všechny všeobecné podmínky vztahující se k dohodě o službách plnění za účelem plnění jeho povinností. Prodávající potvrzuje, že tyto obchodní podmínky představují vyjádření jeho vůle a že souhlasí s tím, že bude jimi plně vázán při plnění svých povinností, přičemž se rozumí a souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky budou nedílnou součástí smlouvy dohoda uzavřená mezi stranami a mezi nimi.
Podpisem smlouvy smluvní strany prohlašují své znalosti a výslovné a jednoznačné přijetí ustanovení všeobecných podmínek vztahujících se k dohodě o plnění služeb.